Dữ liệu trong vòng 24h

 Độ ẩm  Nhiệt độ

 Tỉ lệ mây  Bầu trời

 UV Index  SQM

 Chênh lệch áp suất  Mật độ bụi

 Tình trạng mưa  Lượng mưa theo ngày